testar123https://www.h2entreprenad.se

Produktionsavslut

Intern ansvarsfördelning

Under resans gång har ni märkt att en tydlig ansvarsfördelning kommer underlätta er produktions framdrift och uppföljning. Nu när vi befinner oss i produktionsavslut är det viktigt att återigen se över gränsdragningen på plats.

Gränsdragningslista mellan beställare och H2

En god kommunikation i detta skede internt och med UE kommer innebära att man kan påbörja arbeten mer frekvent och mer effektivt. Vår interna ansvarsfördelning kommer vara kopplad till tidplan och uppföljning på arbetena.

Tidplan produktionsavslut ( Ansvar PL )

Precis som övrig tidplan i produktionen handlar det om att få ett bra flöde med lagom lång tid till åtgärder och uppföljning, lägg de olika trapphusen ovanpå varandra och samkör åtgärder, städ och avsyning i en effektiv takt ( Oftast är det städ som får forcera för att hinna med ). Lägg ungefär 16lgh/dag för besiktning och 12lgh/vecka för åtgärder. Besiktningsmän har generellt uppbokat årsvis så därför skall en tidplan för besiktning låsas och godkännas så snart det bara går men helst minst 12 månader i förväg.

Minst 3 månader innan besiktning skall startmöte ske med besiktningsman och beställare där styrande avtal/handlingar och tidplan avhandlas. Inför detta skall även intern ansvarsfördelning ske. Presentera planen för samtliga UE och gå igenom med en påminnelse fyra veckor innan på byggmötet och bifoga tiderna till protokollet så att alla säkert har fått bästa möjliga chans till att närvara.

Bjud in Eftermarknad (Ansvar PL/EM)

Nu ska eftermarknad förvalta fastigheten i flera framöver. För att det ska bli så bra som möjligt behöver produktionen ge eftermarknad så bra förutsättningar som möjligt, dom vill lära känna, förstå och hitta i projektet (Fysiska platsbesök och digitalt upplägg). Projektledaren tar kontakt med Eftermarknadschef.

Länk till 17. Överlämning till Eftermarknad

Inventering byggarbetsplats

Se över kvarstående material och se till att UE ansvarar att hämta upp sitt egna material. Debitera avfallskostnader till UE om dom inte hämtar upp sitt material.

Efterfråga behovet internt utav material.

Om du vet att ditt projekt kan släppa vidare material, verktyg, maskiner och resurser ska detta meddelas internt så att övriga projekt med aktuellt behov kan nyttja användandet.

Läs igenom vår rutin för Intern kommunikation, som kommer hänvisa vidare dig till ”Checklista_PRODUKTION” som du hittar här.

Skicka vidare material till andra projekt som har behovet. ( Ansvar PC )

Grundregel, skicka inte vidare något som du själv inte skulle uppskatta att ta emot. 

Vad har vi för material som vi kan skicka till andra projekt?
Alla el-artiklar skall servas utav behörig elektriker innan leverans till ny arbetsplats.
Inget skadat material eller maskiner får skickas vidare.
Struktur och ordning vid paketering.
Blanda ej material på samma pallplats.

Använd rutin ”H2_Boka_Frakt_DHL” för mer info. 

Lån av huvudnyckel

När vi i slutet av produktion utfört låsentreprenaden och har behov av huvudnyckel eller under garantiåtgärder i eftermarknad så får vi ta ansvaret för hela fastighetens huvudnyckel. Då finns det vissa saker att tänka på

1. Under produktionen, vi signerar aldrig ut alla nycklar och ansvarar för dessa, beställaren skall alltid stå som direkt part mot låsentreprenören och vi lånar sedan huvudnyckel av beställaren.

2. Under eftermarknad skall vi i största möjliga mån eftersträva att bli insläppta och få arbeten godkända direkt mot fastighetsskötaren istället för att signera ut nycklar. Att signera ut åt en entreprenör är helt förbjudet, dom får kvittera ut personligen.

3. Alla nycklar som lånas, oavsett system, skall kopplas till en nyckelknippa med en airtag, denna finns att hämta hos HR-avdelningen på huvudkontoret i Ulricehamn eller på kontoret i Hammarsby sjöstad.

Translate »