testar123https://www.h2entreprenad.se

OTR (Olycka, tillbud & risk)

Olycksfall – Aj!

Något händer och orsakar personskada eller sjukdom.

 

Tillbud – Oj!

Oönskad händelse som hade kunnat leda till ohälsa eller olycksfall.
Allvarliga tillbud, en allvarligare situation än ett vanligt tillbud och som kunnat leda till personskada.


Skyltförslag till att underlätta rapportering på våra arbetsplatser.

 

Riskobservation – Aha!

Med riskobservation menas när man upptäcker ett fel, en risk eller en brist som skulle kunna leda till olycksfall eller tillbud.

 

Syfte och mål

Alla avvikelser inom arbetsmiljö ska registreras i verktyget BIA som är vårt system för olycka-, tillbud- och riskrapportering.

Syftet med denna lathund är att visa hur vi arbetar i systemet för att hantera olyckor, tillbud och risker samt göra handlingsplaner och följa upp åtgärder.

Att utreda vår arbetsmiljö systematiskt är ett sätt att dra lärdom av det som har inträffat och kunna genomföra rätt åtgärder. Visionen är att det som inträffat inte sker igen.

Målet är att vi skall få en bra överblick över samtliga projekt för att kunna förebygga ohälsa på våra projekt i strävan mot vår nollvision.

 

 

Registrera Olyckor & Tillbud i ”IA-Systemet”

Är du osäker över vad som ska registreras? Ta hjälp utav exempel och scenarios vid rapportering till Arbetsmiljöverket.
www.anmalarbetsskada.se

 

Logga in på IA-systemet här

Saknar du inloggningsuppgifter? Kontakta HR-avdelningen.

1. Logga in och klicka på ”ny händelse”

 

2. Fyll i datum och tid för då händelsen inträffade. Välj i rullisten vilken typ av händelse samt fyll i projektnummer.

 

3. Då man valt typ av händelse öppnas det fler fält. Fyll i den skadades personuppgifter, de flesta är tvingande och man kommer ej vidare utan de uppgifterna. Om man fyller i den skadades e-post kommer denne få en kopia på anmälan.

Fyll i vad som skett så utförligt det går, hör med den skadade vad hen anser är orsaken till olyckan. VIKTIGT! Ange ej namn, använd NN då denna del är synlig för alla.

I rutan för konsekvens anger man antal sjukdagar ok om personen vårdats på sjukhus samt vilken typ av skada och kroppsdel. Ibland kan man ej ange direkt hur omfattande det är men så länge man ej stängt utredningen kan man komplettera då man har all information.

 

4. Om det är flera skador, säg att Runar föll och bröt handleden, så kan man välja flera skadade kroppsdelar och skadetyper.

 

5. Genom att klicka på bilagor får man upp ett fönster där man kan lägga till foton och dokument som gäller anmälan. Kan vara bilder på ytan där järnen var utspridda, en bild på fotskadan eller annat. Innan du går vidare tryck på ”Spara”

 

6. Gå nu vidare till ”Utredning” om det behövs, om inte klicka i ”Utreds ej”.

 

7. Det första man gör, och bjud gärna in berörda, är att riskvärdera olyckan. Välj sannolikhet och konsekvens i rullisten.

 

8. Välj utredare och deltagare, till hjälp har vi 5 orsaksfrågor som hjälper oss att få en rotorsak. Denna är frivillig men hjälper till att komma fram till orsaken för olyckan. Klicka på ”Spara”

 

9. Gå vidare till fliken ”Åtgärder och Uppföljning” och klicka på ”Åtgärder. Om inga åtgärder skall göras så klicka i ”Inga åtgärder”.

 

10. Här fyller vi i de åtgärder som behöver göras för att undvika en liknande olycka. I detta fall fann vi tre olika åtgärder, man kan lägga till fler genom att klicka på ”Ny åtgärd”. Utse ansvarig och vilket datum åtgärden skall vara klar. Ange om det är en omedelbar eller planerad åtgärd. I rullisten ”Åtgärdssteg” anger man vilken typ det är. Spara.

Den person som har punkter kommer att få ett mail med information.

 

11. Om det krävs en anmälan till arbetsmiljöverket eller försäkringskassan kan du göra det via fliken ”Anmälningar”

 

12. Då man behandlat alla delar i utredningen öppnar man upp anmälan igen. Är man nöjd med det man kommit fram till så klickar man i ”Utredning klar”, den gråmarkeras då.

 

13. Gå vidare till fliken ”Åtgärder och uppföljning. Har åtgärden gjorts kan man bocka av ”Klar” och korrekt datum då detta var klart. Gör detta med följande punkter, om det finns, vart eftersom de blir klara. Då samtliga punkter är avslutade kan man göra en ny riskvärdering, antingen bockar man i ”Risken har eliminerats” alternativt gör en ny bedömning vilket gjorts här. Om allt är ok så bocka i om åtgärderna har haft effekt samt skriv en kommentar. Bocka i ”Klar”

Vill du ha hjälp eller veta mer om systemet kan du klicka på ”Hjälp” och en sida öppnas med filmer och mallar.

 

Translate »