testar123https://www.h2entreprenad.se

Kvalitetssäkring

Table of Contents

Mål 2023

Ett resulterande medelvärde i produktion på 130p av möjliga 155p. Att minst uppnå 80% av poängen under respektive områden. Målet är satt för att främja arbetet mot flertalet av våra fokusområden.

Resultat 2022

Ett resulterande medelvärde i produktion på 124p av möjliga 155p. Att minst uppnå 80% av poängen under respektive områden. Målet är satt för att främja arbetet mot flertalet av våra fokusområden.

Veckoschema ( 29,5 av 35 Poäng / 28 för godkänt )

84%

Dagbok ( 4,3 av 5 Poäng / 4 för godkänt )

86%

Egenkontroller ( 8,2 av 10 Poäng / 8 för godkänt

82%

Arbetsberedning ( 13,5 av 20 Poäng / 16 för godkänt

67%

Foto ( 4,4 av 5 Poäng / 4 för godkänt

87%

APD ( 7,7 av 10 Poäng / 8 för godkänt

77%

AMP ( 4,4 av 5 Poäng / 4 för godkänt

88%

Checklista Bas-U ( 22 av 25 Poäng / 20 för godkänt

88%

BOON ( 19,5 av 25 Poäng / 20 för godkänt

78%

Ordning och reda ( 10,5 av 15 Poäng / 12 för godkänt

70%

Resultat 2022 ( 124 av 155 Poäng / 125 mål

80%

Utförande 2023

Innehållande delar kontrolleras utav projektledare för respektive projekt ihop med platsledning. Detta utförs enligt: ”Utförandeplan 2023”
Rapporten sammanställs i SmartDok och tar ungefär 2.5h att utföra på arbetsplatsen.

Kommunikation & Återföring

Resultatet och erfarenheter från projekt presenteras månadsvis via ett internt mejl utskick som samtliga inom bolaget kan ta del utav. Med hjälp utav utskicket kan ni se vilka projekt som avslutat en återföring som erat bygge ska påbörja. Ta chansen och boka in ett möte med platschefen för att få färska erfarenheter kring momentet.

Vid avvikelser (mindre än 80% av max poäng)

Vid ett resultat som ligger under satt mål för respektive område ska projektledare hantera avvikelserna och identifiera och hitta en åtgärdsplan.

Kriterier för veckoschema ( 35 poäng )

1. Material och arbetsavstämning

Innehåll ska kontrolleras så att projektet har arbetat in respektive punkt och hur det hanteras veckovis. Detta kan göras med att länka eller hänvisa till ett annat verktyg/dokument (BOON, Microsoft ToDo, UE-Mötesprotokoll etc) Ifyllnadsgrad kommentar skall vara länk till senaste veckoschemat, inget foto behöver bifogas.
Maximalt 5 Poäng
 • Utförd och genomarbetad ( 5 poäng )
 • Utförd men med bristfällig information ( 2 poäng )
 • Ej utförd ( 0 poäng )

2. Skydds och miljörond

Innehåll ska kontrolleras utifrån hur BAS-U följer upp avvikelser på ett kontinuerligt sätt samt vilka åtgärder som sker för att proaktivt eliminera/minimera risker för pågående arbetsmoment. Ifyllnadsgrad kommentar: Skall vara länk till senaste veckoschemat, inget foto behöver bifogas.
Maximalt 5 Poäng
 • Utfört protokoll & utskickat till UE, förra veckans punkter hanterade ( 5 poäng )
 • Utfört protokoll & utskickat till UE, förra veckans punkter EJ hanterade ( 2 poäng )
 • Ej utfört protokoll ( 0 poäng )

3. UE-Möte

Innehåll ska kontrolleras att vi använder oss utav den senaste mallen, finns här Att UE-mötet är utskickat och projektet har god kommunikation. Ifyllnadsgrad kommentar: Länk till senaste UE-Mötesprotokoll. Inget foto behöver bifogas.
Maximalt 5 Poäng
 • Utförda och utskickade protokoll ( 5 poäng )
 • Ej utfört protokoll ( 0 poäng )

4. Arbetsfördelning

Innehåll ska kontrolleras att varje H2 anställd har tydlig arbetsfördelning inom projektets delar. Hänvisa till BOON, Microsoft ToDo eller Veckoschemat. Ifyllnadsgrad kommentar:  Länk till ansvarsfördelning. Inget foto behöver bifogas
Maximalt 5 Poäng
 • Utfört och samtliga arbetar utifrån ansvarsfördelningen ( 5 poäng )
 • Utförd men fortsatt oklarheter i ansvarsfördelningen ( 2 poäng )
 • Ej utförd ( 0 poäng )

5. Samordning

Innehåll ska kontrolleras övergripande där både UE-möte och Microsoft ToDo och verkliga utfall ses över för att följa upp hur projektets samordning fungerar. Ifyllnadsgrad kommentar:  Ange utförd metod och skriv ev förbättringsmöjligheter. Foto: Inget foto behöver bifogas.
Maximalt 5 Poäng
 • Utfört och genomgången ( 5 poäng )
 • Utförd men bristfälligt resultat ( 2 poäng )
 • Ej utförd ( 0 poäng )

6. Planeringshorisont projektledare & inköp

Innehåll ska kontrolleras i BOON så att projektledare och inköparen ligger i god tid i planering så att vi hinner förhindra eventuella avvikelser/förseningar.
Maximalt 10 Poäng
 • Utförd med framförhållning 6 månader eller mer ( 10 poäng )
 • Utförd med framförhållning 4-6 månader ( 8 poäng )
 • Utförd med framförhållning 2-4 månader ( 4 poäng )
 • Utförd med framförhållning 0-2 månader ( 0 poäng )
Vi skall skapa en hög lägsta nivå
Vid en totalpoäng mindre än 26 utav 35 möjliga poäng på veckoschema bör separat uppföljning ske inom en vecka för att identifiera och hitta åtgärdsplan. Ansvaret för detta ligger på projektledaren i samband med platschefen.

Kriterier för dagbok ( 5 poäng )

1. Dagbok

Dagbok ska kontrolleras att den är ifylld varje dag och att platsledning har en inarbetat rutin kring det. Vid en återkommande poäng lägre än fem av fem möjliga skall separat uppföljning ske inom en vecka för att identifiera och hitta åtgärdsplan, detta görs utav projektledare ihop med platschef.
Maximalt 5 Poäng
 • Komplett ifylld varje arbetsdag ( 5 poäng )
 • Ej utförd ( 0 poäng )

Kriterier för egenkontroller ( 10 poäng )

Egenkontroller UE

Egenkontroller ska kontrolleras att dem är utförda och uppladdade efter avklarade arbeten. Uppföljning för respektive UE sker i UE-mötena.
Maximalt 3 Poäng
 • Komplett KMA dokumentation uppladdat enligt mappstruktur i allmänna-mappen för UE ( 3 poäng )
 • Ej komplett dokumentation eller fel i mappstruktur ( 0 poäng )

Kriterier för arbetsberedning ( 20 poäng )

1. Planering utav arbetsberedningarna i projektet

Innehåll ska kontrolleras i BOON hurvida vi följer vår minimumnivå kring vilka arbetsberedningar som ska finnas framme. Planeringen bör ligga några veckor innan första startmöte med UE då detta är en bilaga som ska samordnas under mötet. Totalt ska det finnas minst 37st arbetsberedningar i varje projekt, läs mer under avsnittet ”Arbetsberedningar” Ifyllnadsgrad med kommentar, inget foto behöver bifogas.
Maximalt 2 Poäng
 • Planeringen är utförd enligt H2 minimumnivå kring vilka arbetsberedningar som ska utfföras ( 2 poäng )
 • Ej utförd ( 0 poäng )

2. Ansvariga personer för arbetsberedningar

Innehåll ska kontrolleras i BOON om respektive arbetsberedning har en ansvarig person (DRI) och är korrekt kopplad med utförare (UE-Link) i BOON. Ifyllnadsgrad med kommentar, inget foto behöver bifogas.
Maximalt 2 Poäng
 • Moment i BOON är kopplade med DRI och UE innan startmöten sker för arbeten. ( 2 poäng )
 • Ej utförd ( 0 poäng )

3. Arbetsberedningar (preliminära) är klara och startmöten är inbokade

Innehåll ska kontrolleras i BOON på kommande arbetsberedningar som ska förmedlas, finns det preliminära arbetsberedningar inför startmöten? Är startmöten inbokade 2 veckor innan start? Använder projektet rätt mall för arbetsberedningarna? Kontrollera om startmötesprotokollen är preppade inför startmöten. Ifyllnadsgrad med länk till arbetsberedningar, inget foto behöver bifogas.
Maximalt 2 Poäng
 • Arbetsberedningar (preliminära) är framtagna och startmöten är inbokade 2 veckor före utföranden ( 2 poäng )
 • Ej preliminära arbetsberedningar finns framme och startmöten ej inbokade ( 0 poäng )

4. Arbetsberedningar (verifierade) är klara efter startmöten med utförarna

Innehåll ska kontrolleras att varje H2 anställd har tydlig arbetsfördelning inom projektets delar. Hänvisa till BOON, Microsoft ToDo eller Veckoschemat. Ifyllnadsgrad kommentar:  Länk till ansvarsfördelning. Inget foto behöver bifogas
Maximalt 4 Poäng
 • Arbetsberedningar (verifierade) är klara och samordnade efter startmöten med utförarna ( 4 poäng)
 • Ej utförda ( 0 poäng )

5. Arbetsgång för arbetsberedningar är uppdaterade i BOON

Innehåll ska kontrolleras att arbetsgång är förmedlad vidare i BOON så att den samordnad med övriga aktiviteter på arbetsplatsen, Bör kommuniceras ut på UE-möten så samtliga får vetskapen kring aktiviteten som ska igång. Ifyllnadsgrad med kommentar, inget foto behöver bifogas.
Maximalt 2 Poäng
 • Utförd & samordnad arbetsgång i BOON ( 2 poäng )
 • Ej utförda ( 0 poäng )

6. Paketerad PDF-binder och placerad rätt i mappstruktur

Innehåll kontrolleras så arbetsberedningar (verifierade) är en PDF-binder och ligger enligt mappstruktur. Ifyllnadsgrad med kommentar, inget foto behöver bifogas.
Maximalt 2 Poäng
 • Utförd med PDF-binder och uppladdad enligt mappstruktur ( 2 poäng )
 • Ej utförd ( 0 poäng )

7. Arbetsberedning (återföring) är klara för färdigställda moment

Innehåll ska kontrolleras så att färdigställda arbetsmoment blir återförda i PDF-binder med kommenterar för minimumnivå. Samla projektgruppen så att den blir så bra som möjligt, kom ihåg att det är detaljerna som räknas. Att skriva ”det gick enligt plan” ger ingen nytta till nästa kollega som ska utföra arbetsmomentet. Ifyllnadsgrad med länk till arbetsberedningar, inget foto behöver bifogas.
Maximalt 6 Poäng
 • Utfört och genomgången ( 5 poäng )
 • Ej utförd ( 0 poäng )
Vi skall skapa en hög lägsta nivå
Vid en totalpoäng mindre än 16 utav 20 möjliga poäng på arbetsberedning bör separat uppföljning ske inom en vecka för att identifiera och hitta åtgärdsplan. Ansvaret för detta ligger på projektledaren i samband med platschefen.

Kriterier för foto ( 5 poäng )

1. Fotografering

Foton ska kontrolleras att sker på daglig basis och ska laddas upp på dropbox minst varje vecka. Dom används sedan i allt från erfarenhetsåterföringar, arbetsberedningar och som bevisbörda vid eventuella oklarheter. Det är även en källa till att se på distans hur det ser ut och ligger till på bygget. Därför har vi som lägsta krav att alltid ta bilder på pågående moment, bra som dåliga för varje arbetsplats varje dag. Ifyllnadsgrad med länk till veckans fotomapp, inget foto behöver bifogas.
Maximalt 5 Poäng
 • Uppladdning sker varje vecka med bra mängd foton på samtliga pågående moment ( 5 poäng )
 • Uppladdning sker varje vecka med ett fåtal foton och missade pågående moment ( 2 poäng )
 • Ej utförd ( 0 poäng )

Kriterier för apd ( 10 poäng )

1. Framtagen APD

APD ska kontrolleras att den är framtagen och samordnad mellan pågående arbeten avseende transporter, uppställningsytor, avfallshantering, och ytor där det pågår moment. Kontrollera att H2 egna verktygssats används och innehållet används. Extra fokus ska ligga på att vår APD ger mycket goda förutsättningar för en säker arbetsplats där arbetare och tredje man känner sig trygga.
Maximalt 5 Poäng
 • APD framtagen 4 veckor framåt eller mer ( 5 poäng )
 • APD framtagen 2-3 veckor framåt ( 3 poäng )
 • APD framtagen 1 vecka framåt ( 1 poäng )
 • Ej utförd ( 0 poäng )

2. Efterlevnad APD

En framtagen APD är en sak, att kunna kommunicera ut den till våra entreprenörer är en annan, det kommer krävas aktivt ledarskap från vår platsledning. Då APD utgör en stor del av vårat säkerhetsarbete är detta en viktigt punkt som vi ej får tumma på.
Maximalt 5 Poäng
 • Väldigt bra efterlevand där man respekterar ytorna, god kommunikation och aktivt ledarskap från platsledning. ( 5 poäng )
 • Delvis efterlevnad där vissa UE ej engagerar sig och respekterar ytorna till sin kapacitet. ( 3 poäng )
 • Sämre efterlevnad ( 0 poäng )
Vi skall skapa en hög lägsta nivå
Vid en totalpoäng mindre än 8 utav 10 möjliga poäng på APD bör separat uppföljning ske inom en vecka för att identifiera och hitta åtgärdsplan. Ansvaret för detta ligger på platschefen i samband med projektledaren.

Kriterier för amp ( 5 poäng )

1. Arbetsmiljöplan

AMP ska kontrolleras mot uppdateringshistoriken. Det är BAS-U som ansvarar att samordna samtliga UE riskanalyser och se till att den är tillgänglig på arbetsplatsen för alla arbetare (digitaltformat är OK). Ifyllnadsgrad med länk till AMP, inget foto behöver bifogas.
Maximalt 5 Poäng
 • Mindre än 2 veckor mellan revision/kontroll ( 5 poäng )
 • 2-4 veckor mellan revision/kontroll ( 3 poäng )
 • 4 veckor eller längre tid mellan revision/kontroll ( 0 poäng )

Kriterier för checklista bas-u ( 25 poäng )

1. Säker arbetsplats

Säker arbetsplats kontrolleras mot checklista-bas dokumentet avsnitt 1 för att se att man arbetar frekvent med uppföljning kring våra återkommande riskområden inom våra byggprojekt. Kontrollera senast utförd skyddsrond för att se om uppföljning sker löpande på avvikelser. Ifyllnadsgrad kommentar, inget foto behöver bifogas.
Maximalt 5 Poäng
 • Ingen anmärkning i produktion och uppdaterad enligt arbetplatsens verklighet senaste veckan ( 5 poäng )
 • 1-2 stycken anmärkningar och uppdaterad enligt arbetsplatsen verklighet senaste veckan ( 3 poäng )
 • 3st eller fler anmärkningar men uppdaterad enligt arbetsplatsen verklighet senaste veckan ( 0 poäng )

2. Arbetsmiljörisker del 1

Arbetsmiljörisker del 1 kontrolleras mot checklista-bas dokumentet avsnitt 2 för att se att man arbetar frekvent med uppföljning kring våra återkommande riskområden inom våra byggprojekt. Kontrollera senast utförd skyddsrond för att se om uppföljning sker löpande på avvikelser. Ifyllnadsgrad kommentar, inget foto behöver bifogas.
Maximalt 5 Poäng
 • Ingen anmärkning i produktion och uppdaterad enligt arbetplatsens verklighet senaste veckan ( 5 poäng )
 • 1-2 stycken anmärkningar och uppdaterad enligt arbetsplatsen verklighet senaste veckan ( 3 poäng )
 • 3st eller fler anmärkningar men uppdaterad enligt arbetsplatsen verklighet senaste veckan ( 0 poäng )

3. Arbetsmiljörisker del 2

Arbetsmiljörisker del 2 kontrolleras mot checklista-bas dokumentet avsnitt 3 för att se att man arbetar frekvent med uppföljning kring våra återkommande riskområden inom våra byggprojekt. Kontrollera senast utförd skyddsrond för att se om uppföljning sker löpande på avvikelser. Ifyllnadsgrad kommentar, inget foto behöver bifogas.
Maximalt 5 Poäng
 • Ingen anmärkning i produktion och uppdaterad enligt arbetplatsens verklighet senaste veckan ( 5 poäng )
 • 1-2 stycken anmärkningar och uppdaterad enligt arbetsplatsen verklighet senaste veckan ( 3 poäng )
 • 3st eller fler anmärkningar men uppdaterad enligt arbetsplatsen verklighet senaste veckan ( 0 poäng )

4. Arbetsmoment med särskilda miljörisker

Arbetsmoment med särskilda miljörisker kontrolleras mot checklista-bas dokumentet avsnitt 4 för att se att man arbetar frekvent med uppföljning kring våra återkommande riskområden inom våra byggprojekt. Kontrollera senast utförd skyddsrond för att se om uppföljning sker löpande på avvikelser. Ifyllnadsgrad kommentar, inget foto behöver bifogas.
Maximalt 5 Poäng
 • Ingen anmärkning i produktion och uppdaterad enligt arbetplatsens verklighet senaste veckan ( 5 poäng )
 • 1-2 stycken anmärkningar och uppdaterad enligt arbetsplatsen verklighet senaste veckan ( 3 poäng )
 • 3st eller fler anmärkningar men uppdaterad enligt arbetsplatsen verklighet senaste veckan ( 0 poäng )

5. Kontroll av utrustning och installationer

Kontroll av utrustning och installationer kontrolleras mot checklista-bas dokumentet avsnitt 5 för att se att man arbetar frekvent med uppföljning kring våra återkommande riskområden inom våra byggprojekt. Kontrollera senast utförd skyddsrond för att se om uppföljning sker löpande på avvikelser. Ifyllnadsgrad kommentar, inget foto behöver bifogas.
Maximalt 5 Poäng
 • Ingen anmärkning i produktion och uppdaterad enligt arbetplatsens verklighet senaste veckan ( 5 poäng )
 • 1-2 stycken anmärkningar och uppdaterad enligt arbetsplatsen verklighet senaste veckan ( 3 poäng )
 • 3st eller fler anmärkningar men uppdaterad enligt arbetsplatsen verklighet senaste veckan ( 0 poäng )

Kriterier för boon ( 25 poäng )

1. Detaljplanering i produktion

Detaljplanering innebär att  platschefen har planerat kommande arbeten väldigt väl. BOON ska vara ordentligt planerad med etapper/trapphusnivåer på aktuella arbeten (PL hjälper till), Vilka stora APD-ändringar kommer ske 4-15 veckor fram och hur hanterar vi det? Har vi långsiktigt planerade materialbeställningar, lyftplaner och leveransplaner? Har projektgruppen tilldelade arbetsuppgifter som man kan arbeta efter? Vi kommer inte ha en satt lista på vilka delar som ska ingå, det är upp till respektive projekt att bedriva en trygg och hållbar arbetsplats. Ifyllnadsgrad med kommentar. Inget foto behöver bifogas.
Maximalt 15 Poäng
 • Detaljplanering gjord kommande 15 veckorna (15 poäng )
 • Detaljplanering gjord kommande 12 veckorna (12 poäng )
 • Detaljplanering gjord kommande 8 veckorna ( 8 poäng )
 • Detaljplanering gjord kommande 4 veckorna ( 4 poäng )
 • Detaljplanering gjord kommande 0-3 veckorna ( 0 poäng )

2. Åtgärdspunkter i BOON

Åtgärdspunkterna i BOON är ett hjälpmedel för platschefen att följa upp aktuell status på innestående/förfallna punkter. Varje åtgärdspunkt ska vara kommenterad när arbetet planeras utföras. Alternativ  hur mycket arbete som är utfört, exempelvis: ”40% utfört, beräknat klar om 2 dagar”. Ifyllnadsgrad med kommentar, inget foto behöver bifogas.
Maximalt 10 Poäng
 • Alla åtgärdspunkter är kommenterade med aktuell status ( 10 poäng )
 • Åtgärdspunkter är ej kommenterade med aktuell status ( 0 poäng )
Vi skall skapa en hög lägsta nivå
Vid en totalpoäng mindre än 20 utav 25 möjliga poäng på detaljplanering bör separat uppföljning ske inom en vecka för att identifiera och hitta åtgärdsplan. Ansvaret för detta ligger på platschefen ihop med projektledaren.

Kriterier för ordning & reda ( 15 poäng )

1. Utvändig ordning

Utvändig ordning kontrolleras på plats vid kvalitetssäkringens upprättande. Har våra UE tilldelade ytor och är dessa ytor strukturerade för att bedriva sin produktion på ett kvalitativt sätt? Ger vi som totalentreprenör rätt förutsättningar för arbetare på plats för att förstå vår vision kring vad ”städat” innebär? Ifyllnadsgrad med kommentar, minst 5st utvändiga foton ska bifogas.
Maximalt 3 Poäng
 • Städad och strukturerad enligt veckans APD utan anmärkningar i föregående skyddsrond ( 3 poäng )
 • Brist i städning men strukturerat upplag enligt veckans APD med några få anmärkningar i föregående skyddsrond ( 1 poäng )
 • Ostädad och ostrukturerad arbetsyta med flertalet anmärkningar i föregående skyddsrond ( 0 poäng )

2. Invändig ordning

Invändig ordning kontrolleras på plats vid kvalitetssäkringens upprättande. Följer UE den dagliga städningen vid sina arbetsområden och arbetar dstrukturerade för att bedriva sin produktion på ett kvalitativt sätt? Ger vi som totalentreprenör rätt förutsättningar för arbetare på plats för att förstå vår vision kring vad ”städat” innebär? Ifyllnadsgrad med kommentar, minst 2st invändiga foton på pågående arbeten ska bifogas.
Maximalt 3 Poäng
 • Städad och strukturerad arbetsområde utan anmärkningar i föregående skyddsrond ( 3 poäng )
 • Brist i städning vid arbetsområde med några få anmärkningar i föregående skyddsrond ( 1 poäng )
 • Ostädad och riskfyllt arbetsområde med flertalet anmärkningar i föregående skyddsrond ( 0 poäng )

3. H2 container ordning

Container kontrolleras på plats vid kvalitetssäkringens upprättande. Tänker vi LEAN i container där var sak har sin plats? Är det enkelt för snickare att ta rätt skruv till rätt moment? Inventerar vi och har koll på inhyrda maskiner? Ifyllnadsgrad med kommentar, minst 1st invändigt foto ska bifogas.
Maximalt 2 Poäng
 • H2 har en städad och strukturerad verktygscontainer med var sak på sin tilltänka plats ( 2 poäng )
 • H2 brister i städning och struktur i verktygscontainer ( 1 poäng )
 • H2 städar inte eller har någon struktur med var sak på sin plats ( 0 poäng )

4. UE manskap ordning

Manskapsutrymmen kontrolleras på plats vid kvalitetsäkringens upprättande. Är utrymmen städade och rena? Respekterar UE varandras ytor och efterlever ordningsreglerna?
Maximalt 2 Poäng
 • Manskapsutrymmen är städade och rena och följer H2 ordningsregler kring renhållningssätt. ( 2 poäng )
 • Manskapsutrymmen brister i renhållning och H2 ordningsregler. ( 1 poäng )
 • Manskapsutrymmen följer inte H2 ordningsregler kring renhållning ( 0 poäng )

5. Quality check

Skylten ”Quality Checkpoint” kontrolleras och signeras av vid kvalitetssäkringens upprättande. Är utrymmet där skylten sitter monterad i den vision vi eftersträvar? Kom ihåg att uppdatera visionsfotot i trapphuset allt eftersom produktionen fortlöper. Ifyllnadsgrad med kommentar, minst 1st foto bifogas vid resp utrymmet.
Maximalt 5 Poäng
 • Foto i samtliga trapphus samt signatur på skylt ( 2 poäng )
 • Foto på kontoret samt signatur på skylt ( 1 poäng )
 • Foto i manskap samt signatur på skylt ( 1 poäng )
 • Foto i container samt signatur på skylt ( 1 poäng )
Vi skall skapa en hög lägsta nivå
Vid en totalpoäng mindre än 12 utav 15 möjliga poäng på ordning & reda bör separat uppföljning ske inom en vecka för att identifiera och hitta åtgärdsplan. Ansvaret för detta ligger på platschefen ihop med projektledaren.

Sammanställning

Nu är det dags att räkna ihop poängen och identifiera vilka områden där vi har förbättringspotential på.

 • Poängsammanställning

  Räkna ihop den totala poängen för respektive fokusområde.

 • Ansvariga personer

  Det är viktigt att samtliga i projektgruppen känner sig delaktiga, ange ansvarig person för respektive fokusområde.

 • Till nästa gång ska vi….

  Förtydliga vilka områden där projektet har svårt att följa våra rutiner o processer, identifiera om vi behöver mer kunskap kring området eller om vi behöver flera samordningsmöten kring det för att lyckas. Projektledare ansvarar att kommunicera till operativ chef om det fortsätter att brista i projektets rutiner o processer.

 • Erfarenhetsåterföring

  Har vi avslutade arbetsmoment denna månaden som vi vill återföra intern inom bolaget, meddela jesper@h2entreprenad.se och berätta att ni har nya arbetsberedningar med stämpel (Återföring)

FOKUSOMRÅDEPOÄNGANSVARIGFÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL
Veckoschema28RobinBättre planering kring APD-beställningar från Ahlsell, max 1 leverans i veckan.
Dagbok5OlaBra, rutinen är inarbetad.
Egenkontroller10RobinBra, fortsätt ta med detta på UE-möten löpande.
Arbetsberedning8RobinFokusera på risk och arbetsmiljön kring respektive moment.
Foto5OlaSaknar namngivna mappar enligt rutin.
APD10OlaBra generellt, vi behöver påminna RÖR att se över sitt upplag.
AMP5RobinSes över veckovis, bra jobbat!
Checklista Bas-U21RobinVi tappar när vi får anmärkningar på skyddsrond. Arbeta mer löpande och säg till UE ute på plats när vi ser något vi inte efterlever.
Boon18EricGod planering, samtliga moment finns med i BOON. Vi har inte samordnat mark finplanering när dom startar V16
Ordning & Reda15RobinFria utrymningsvägar som önskat, dock behöver vi uppdatera fotot i TH3.
RESULTAT125

Checklista för poängintervallerna

Om projektgruppen själva inte kommer framåt finns det en enklare checklista för respektive poänginternvall att ta del av och arbeta utifrån.

140 – 155 poäng

Projektet följer rutiner där långsiktig planering, pågående produktion och dokumentation fungerar utmärkt.

 • Belöna projektets deltagare

  Tala om för UE och övriga att projektet ligger på högsta nivån. Belöna genom att göra en happening.

 • Erfarenhetsåterföring

  Återföring kring arbetsmetoder och vad är det som gör att projektet lyckas följa rutiner o processer så bra? Grymt bra jobbat!

 • Slappna inte av…

  Fortsätt med det ni gör och pusha varandra ända in i mål.

120- 139 poäng (Godkänd nivå)

Projektet följer rutiner mestadels med viss förbättringspotential

 • Vart tappar vi poäng?

  Identifiera de delar som inte når högsta poäng och utvärdera varför detta sker. Se till att hjälpa varandra mellan ansvarsområden om någon hamnar efter så förbättringen driver framåt.

 • Lyft UE

  Lyft fram UE och kollegor vad som gjorts bra och håll kvar vid arbetssättet så inte delar som har fungerat blir glömda.

 • Prioritering

  Sätt en plan för hur man varje vecka följer sitt arbetssätt med tydlig ansvarsfördelning på projektet. Hjälps åt för att fortsätta ligga på en bra nivå men uppmana till ytterligare nivå.

80- 119 poäng

Projektet följer delvis med stor förbättringspotential

 • Vart tappar vi poäng?

  Identifiera de delar som inte når högsta poäng och utvärdera varför detta sker. Se till att hjälpa varandra mellan ansvarsområden om någon hamnar efter så förbättringen driver framåt.

 • Prioritering (till kommande kvalitetssäkring)

  Gör en priolista utifrån kvalitetssäkringen ihop i projektgruppen och börja jobba mer frekvent med påminnelser och avsätt tid för respektive del.

 • Pusha UE till förbättring

  Lyft fram UE och kollegor vad som gjorts bra och håll kvar vid arbetssättet så inte delar som har fungerat blir glömda.

 • Deadline

  Sätt ett mål med en deadline när projektet ska befinna sig på grön nivå.

80- 119 poäng

Projektet följer inte rutiner och åtgärder krävs

 • Operativ chef ska meddelas

  Operativ chef ska informeras om status och efterföljande åtgärdsplan. Beslut tas om projektet kan fortlöpa då en stor del av kvalitetssäkringen omfattar arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen.

 • Åtgärdsplan (inom 2 veckor)

  Ta fram en åtgärdsplan med 20st punkter som ska prioriteras framöver. Sätt deadline och ansvarig person för respektive område.

 • Kalla till möte

  Kalla berörda parter till ett möte där åtgärdsplanen ska gås igenom och när deadline är för respektive område.

 • Uppföljning

  Uppföljningsmöten ska bokas in veckovis för åtgärdsplanen och hur det går för respektive personer.

0- 79 poäng

Projektet följer inte rutiner och åtgärder krävs omgående.

 • Operativ chef ska meddelas

  Operativ chef ska informeras om status och efterföljande åtgärdsplan. Beslut tas även om projektet kan fortlöpa då en stor del av kvalitetssäkringen omfattar arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen.

 • Åtgärdsplan (inom 5 dagar)

  Ta fram en åtgärdsplan med 20st punkter som ska prioriteras framöver. Sätt deadline och ansvarig person för respektive område.

 • Kalla till möte

  Kalla berörda parter till ett möte där åtgärdsplanen ska gås igenom och när deadline är för respektive område.

 • Uppföljning

  Uppföljningsmöten ska bokas in veckovis för åtgärdsplanen och hur det går för respektive personer.

Translate »