testar123https://www.h2entreprenad.se

06. Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring

 

MÅL 2022
Ett resulterande medelvärde i produktion på 125p av möjliga 155p.
Att minst uppnå 80% av poängen under respektive områden.
Målet är satt för att främja arbetet mot flertalet av våra fokusområden.

 

UTFÖRANDE 2022
Innehållande delar kontrolleras utav projektledare för respektive projekt ihop med platsledning. Detta utförs enligt: ”Utförandeplan 2022”
Rapporten sammanställs i SmartDok och tar ungefär 2.5h att utföra på arbetsplatsen.

 

KOMMUNIKATION & ÅTERFÖRING MELLAN PROJEKT
Resultatet och erfarenheter från projekt presenteras månadsvis via ett internt mejl utskick som samtliga inom bolaget kan ta del utav.  Tidigare resultat hittar ni här. 

 

VID AVVIKELSER:
Vid ett resultat som ligger under satt mål för respektive område ska projektledare hantera avvikelserna och identifiera och hitta en åtgärdsplan.

 

 

Kriterier för: Veckoschema (35p)

Här presenteras enbart kriterier, mer info finns under ”Veckoschema” 

 

 

 • 1. MATERIAL & ARBETSAVSTÄMNING

Innehåll ska kontrolleras så att projektet har arbetat in respektive punkt och hur det hanteras veckovis. Detta kan göras med att länka eller hänvisa till ett annat verktyg/dokument (BOON, Microsoft ToDo, UE-Mötesprotokoll etc)

 

BEDÖMNINGSNIVÅ
-Utförd och genomarbetad (5p)
-Utförd men med bristfällig information(2p)
-Ej utförd (0p)
Ifyllnadsgrad kommentar:  Länk till senaste veckoschemat
Foto: Inget foto behöver bifogas.

 

 

 • 2. SKYDDS & MILJÖROND

Innehåll ska kontrolleras utifrån hur BAS-U följer upp avvikelser på ett kontinuerligt sätt samt vilka åtgärder som sker för att proaktivt eliminera/minimera risker för pågående arbetsmoment.

 

BEDÖMNINGSNIVÅ
-Utfört protokoll & utskickat till UE, förra veckans punkter hanterade (5p)
-Utfört protokoll & utskickat till UE, förra veckans punkter EJ hanterade (2p)
-Ej utfört protokoll (0p)
Ifyllnadsgrad kommentar:  Länk till senaste skyddsrondsprotokoll
Foto: Inget foto behöver bifogas.

 

 

 • 3. UE-MÖTE

Innehåll ska kontrolleras att vi använder oss utav den senaste mallen, finns här
Att UE-mötet är utskickat och projektet har god kommunikation.

 

BEDÖMNINGSNIVÅ
-Utförda & utskickade protokoll (5p)
-Ej utfört protokoll (0p)
Ifyllnadsgrad kommentar:  Länk till senaste UE-Mötesprotokoll
Foto: Inget foto behöver bifogas.

 

 

 • 4. ARBETSFÖRDELNING

Innehåll ska kontrolleras att varje H2 anställd har tydlig arbetsfördelning inom projektets delar. Hänvisa till BOON, Microsoft ToDo eller Veckoschemat.

 

BEDÖMNINGSNIVÅ
-Utförd och samtliga arbetar utifrån ansvarsfördelningen (5p)
-Utförd men fortsatt oklarheter i ansvarsfördelningen (2p)
-Ej utförd (0p)
Ifyllnadsgrad kommentar:  Länk till ansvarsfördelning
Foto: Inget foto behöver bifogas.

 

 

 • 5. SAMORDNING

Innehåll ska kontrolleras övergripande där både UE-möte och Microsoft ToDo och verkliga utfall ses över för att följa upp hur projektets samordning fungerar.

 

BEDÖMNINGSNIVÅ

-Utförd och genomgången (5p)
-Utförd men bristfälligt resultat (2p)
-Ej utförd (0p)
Ifyllnadsgrad kommentar:  Ange utförd metod och skriv ev förbättringsmöjligheter.
Foto: Inget foto behöver bifogas.

 

 

 • 6. PLANERINGHORISONT (INKÖP & PROJEKTLEDNING)

Innehåll ska kontrolleras mot tidplanen i BOON hur långt fram man ligger med planeringen kring inköp och övergripande planering i produktion.

 

BEDÖMNINGSNIVÅ

– 6 månader eller mer (10p)
– 4-5 månader (8p)
– 2-4 månader (4p)
– 0-1 månad (0p)
Ifyllnadsgrad kommentar:  Ange i text hur långt fram man ligger i planeringen.
Foto: Inget foto behöver bifogas.

 

 

VID AVVIKELSER:
Vid en totalpoäng mindre än 26p utav 35p möjliga  kommer separat uppföljning ske kommande vecka för att identifiera och hitta åtgärdsplan.


 

Kriterier för: Dagbok (5p)

Här presenteras enbart kriterier, mer info finns under ”Dagbok” 

Dagbok ska kontrolleras att den är ifylld varje dag och att platsledning har en inarbetat rutin kring det.

BEDÖMNINGSNIVÅ
-Komplett ifylld i BOON varje dag (5p)
-Ej ifylld (0p)
Ifyllnadsgrad kommentar:  Ange status
Foto: Inget foto behöver bifogas.

 

VID AVVIKELSER:
Vid en återkommande poäng mindre än 5p utav 5p möjliga  kommer separat uppföljning ske kommande vecka för att identifiera och hitta åtgärdsplan.


 

Kriterier för: Egenkontroller (10p)

Här presenteras enbart kriterier, mer info finns under ”Egenkontroller” 

 

Egenkontroller ska kontrolleras att dem är utförda och uppladdade efter avklarade arbeten. Uppföljning för respektive UE sker i UE-mötena.

 

 

 • 1. EGENKONTROLLER UE

 

BEDÖMNINGSNIVÅ
-Komplett KMA dokumentation uppladdat enligt mappstruktur i allmänna-mappen för UE (3p)
-Ej komplett dokumentation eller fel i mappstruktur (0p)
Ifyllnadsgrad kommentar: Ange ev avvikelser, annars skriv OK.
Foto: Inget foto behöver bifogas.

 

 • 2. EGENKONTROLLER H2

 

BEDÖMNINGSNIVÅ
-Signerade egenkontroller för avklarade arbetsmoment (2p)
-Inköp har fyllt i BOON i sin helhet gällande leveranser samt meddelat produktion i kommentarsfältet med länk till gällande avtalsmaterial. (2p)
-Komplett avtalsunderlag uppladdat enligt mappstruktur i Dropbox (1p)
-H2 Rental Equipment uppdaterad för projektet (2p)
Ifyllnadsgrad kommentar:  Ange ev avvikelser, annars skriv OK.
Foto: Inget foto behöver bifogas.

 

VID AVVIKELSER:
Vid totalpoäng mindre än 8p utav 10p möjliga  kommer separat uppföljning ske kommande vecka för att identifiera och hitta åtgärdsplan.


 

Kriterier för: Arbetsberedning (20p)

Här presenteras enbart kriterier, mer info finns under ”Arbetsberedning” 

 

BEDÖMNINGSNIVÅ

-Planeringen i BOON för framtagning utav arbetsberedning är klar minst 15 veckor före startmötet (2p)
-Arbetsberedning kopplad med ansvarig och UE i BOON minst 8 veckor fram (2p)
-H2/UE arbetsberedningar är framtagna och startmöte inbokat 2 veckor före utförande enligt H2 minimumnivå (2p)
-Arbetsgång i BOON framtagen för färdiga arbetsberedningar (2p)
-PDF-paketering enligt minimumnivå färdiga för klara arbetsberedningar (4p)
-Paketerade arbetsberedningar ligger uppladdade enligt mappstruktur på dropbox (2p)
-Erfarenhetsåterföring ifyllda på färdigställda arbetsmoment i ”H2 Arbetsberedning 2021” (6p)

 

 

ERFARENHETSÅTERFÖRING

När arbetsberedningarna är utförda på minimumnivå så börjar man utvärdera den högra sidan på ”H2 Arbetsberedning 2021”. Bifoga bilder på arbetsmomentet.

Mall hittar ni i Steg 3 ovan.

Återföringen utförs i projektgruppen så snart arbetsmomentet är färdigt så detaljerna fångas med.

 

Minimumnivå är denna ordningen. 
1. Etablering
2. Grundläggning
3. Stomme
4. Fönster
5. Ställning
6. Tak
7. Papp
8. Plåt
9. Fasad
10. Uppvärmning
11. Stål/Gips
12.  Kök
13. Lägenhetskomplettering
14. Besiktning

 

Ifyllnadsgrad kommentar:  Länk till Arbetsberedningsmapp
Foto: Inget foto behöver bifogas.

 

 

VID AVVIKELSER:
Vid totalpoäng mindre än 16p utav 20p möjliga  kommer separat uppföljning ske kommande vecka för att identifiera och hitta åtgärdsplan.


 

 

Kriterier för: Foto (5p)

Här presenteras enbart kriterier, mer info finns under ”Foto” 

 

 

BEDÖMNINGSNIVÅ
-Uppladdning sker varje vecka med bra mängd foton på samtliga pågående moment (5p)
-Uppladdade varje vecka med fåtal foton (2p)
-Uppladdning sker oregelbundet/sällan (0p)
Ifyllnadsgrad kommentar:  Länk till Foto-mapp.
Foto: Inget foto behöver bifogas.

 

VID AVVIKELSER:
Vid totalpoäng mindre än 5p utav 5p möjliga  kommer separat uppföljning ske kommande vecka för att identifiera och hitta åtgärdsplan.


 

Kriterier för: APD (10p)

Här presenteras enbart kriterier, mer info finns under ”APD” 

 

 • 1. Framtagning APD

 

BEDÖMNINGSNIVÅ
-APD är framtagen 4 veckor framåt eller mer (5p)
-APD är framtagen 2-3 veckor framåt (3p)
-APD är framtagen 1 vecka framåt (1p)
-APD finns för innestående vecka (0p)
Ifyllnadsgrad kommentar:  Länk till APD-mapp.
Foto: Inget foto behöver bifogas.

 

 • 2. Efterlevnad APD

 

BEDÖMNINGSNIVÅ

-Efterlevs väldigt bra där alla respekterar varandras arbetsytor och materialupplag enligt kommunicerad plan. Arbetsplatsen är engagerad och motiverad till att främja och bibehålla en god struktur. (5p)

-Efterlevs delvis enligt kommunicerad plan men det finns någon/några UE som engagerar sig mindre i att respektera arbetsplatsens ytor. Vanligtvis anmärkningar i skyddsrondsprotokoll. (3p)

-Efterlevs ej enligt kommunicerad plan och problem med struktur uppstår löpande i produktionen med flertalet anmärkningar kring säkerhet och kvalitet. Både ekonomi o tidplan drabbas. (0p)

Ifyllnadsgrad kommentar:  Se bilder
Foto: Foto bifogas på arbetsplatsen. 

 

 

VID AVVIKELSER:
Vid totalpoäng mindre än 8p utav 10p möjliga  kommer separat uppföljning ske kommande vecka för att identifiera och hitta åtgärdsplan.


 

 

Kriterier för: AMP (5p)

Här presenteras enbart kriterier, mer info finns under ”AMP” 

AMP revisionshistorik uppdaterad och kontrollerad mot aktiva UE och arbeten.

 

BEDÖMNINGSNIVÅ

–  Mindre än 2 veckor mellan revision/kontroll (5p)
– 2-4 veckor mellan revision/kontroll (3p)
– 4 veckor eller längre tid mellan revision/kontroll  (0p)

Exempel på en god revisionshistorik  som anpassas löpande:

 

VID AVVIKELSER:
Vid totalpoäng mindre än 5p utav 5p möjliga  kommer separat uppföljning ske kommande vecka för att identifiera och hitta åtgärdsplan.


 

 

Kriterier för: Checklista Bas-U (25p)

Här presenteras enbart kriterier, mer info finns under ”Checklista Bas-U” 

 

Syftet är att arbeta mot vår nollvision av arbetsolyckor, detta innebär, finns det anmärkningar från senaste utförd skyddsrond är det svårt att få full pott på samtliga nedan avsnitt.

 

 

 • 1. SÄKER ARBETSPLATS

BEDÖMNINGSNIVÅ

–  Ingen anmärkning i produktion och uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan (5p)
– 1-2st  anmärkning och uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan, kommentera anmärkningen (3p)
-3st eller fler anmärkningar men uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan, kommentera anmärkningarna (0p)

 

 

 • 2. ARBETSMILJÖRISKER VID BYGGNADSARBETE DEL 1

 

BEDÖMNINGSNIVÅ

–  Ingen anmärkning i produktion och uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan (5p)
– 1-2st  anmärkning och uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan, kommentera anmärkningen (3p)
– 3st eller fler anmärkningar men uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan, kommentera anmärkningarna (0p)

 

 

 • 3. ARBETSMILJÖRISKER VID BYGGNADSARBETE DEL 2

 

BEDÖMNINGSNIVÅ

–  Ingen anmärkning i produktion och uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan (5p)
– 1-2st  anmärkning och uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan, kommentera anmärkningen (3p)
– 3st eller fler anmärkningar men uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan, kommentera anmärkningarna (0p)

 

 

 • 4. ARBETSMOMENT MED SÄRSKILJDA MILJÖRISKER

 

BEDÖMNINGSNIVÅ

–  Ingen anmärkning i produktion och uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan (5p)
– 1-2st  anmärkning och uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan, kommentera anmärkningarna (3p)
– 3st eller fler anmärkningar men uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan, kommentera anmärkningarna (0p)

 

 

 • 5. KONTROLL AV UTRUSTNING OCH INSTALLATIONER PÅ BYGGARBETSPLATS

 

BEDÖMNINGSNIVÅ

–  Ingen anmärkning i produktion och uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan (5p)
– 1-2st  anmärkning och uppdaterad enligt arbetsplatsens verklighet senaste veckan, kommentera anmärkningen (3p)
– 3st eller fler anmärkningar (0p)

 

Ifyllnadsgrad för kommentarer:  Länk till senaste veckoschemat
Foto: Inget foto behöver bifogas.

 

VID AVVIKELSER:
Vid totalpoäng mindre än 5p utav 5p möjliga  kommer separat uppföljning ske kommande vecka för att identifiera och hitta åtgärdsplan


 

Kriterier för: Boon (25p)

Här presenteras enbart kriterier, mer info finns under ”Boon” 

 

 • 1. Detaljplanering i produktion

Detaljplanering innebär att  platschefen har planerat kommande arbeten väldigt väl. BOON ska vara ordentligt planerad med etapper/trapphusnivåer på aktuella arbeten (PL hjälper till), Vilka stora APD-ändringar kommer ske 4-15 veckor fram och hur hanterar vi det? Har vi långsiktigt planerade materialbeställningar, lyftplaner och leveransplaner? Har projektgruppen tilldelade arbetsuppgifter som man kan arbeta efter? Vi kommer inte ha en satt lista på vilka delar som ska ingå, det är upp till respektive projekt att bedriva en trygg och hållbar arbetsplats.

 

 

BEDÖMNINGSNIVÅ

-Detaljplanering gjord kommande 15 veckorna (15p)
– Detaljplanering gjord kommande 12 veckorna (12p)
– Detaljplanering gjord kommande 8 veckorna (8p)
– Detaljplanering gjord kommande 4 veckorna (4p)
– Detaljplanering gjord kommande 0-3 veckorna (0p)
Ifyllnadsgrad kommentar:  Ange status för tidplan.
Foto: Inget foto behöver bifogas.

 

 

 • 2. Hantering åtgärdspunkter

Åtgärdspunkterna i BOON är ett hjälpmedel för platschefen att anteckna aktuell status på innestående/förfallna punkter. Varje åtgärdspunkt ska vara kommenterad när arbetet planeras utföras. Alternativ  hur mycket arbete som är utfört, exempelvis: ”40% utfört, beräknat klar om 2 dagar”.

 

 

BEDÖMNINGSNIVÅ

– Alla åtgärdspunkter är kommenterade (10p)
– Det finns åtgärdspunkter som ej är hanterade/kommenterade (0p)
Ifyllnadsgrad kommentar: Ange status för tidplan.
Foto: Inget foto behöver bifogas. 

 

 

VID AVVIKELSER:
Vid totalpoäng mindre än 20p utav 25p möjliga  kommer separat uppföljning ske kommande vecka för att identifiera och hitta åtgärdsplan


 

Kriterier för: Ordning & Reda (15p)

Här presenteras enbart kriterier, mer info finns under ”Ordning & Reda” 

 

Skylten ska hjälpa individer att förstå platsledningens vision på vilken nivå som  förväntas på ytorna på arbetsplatsen.

 

 

 • 1. UTVÄNDIG ORDNING

 

BEDÖMNINGSNIVÅ
– Städad och strukturerad enligt veckans APD utan anmärkningar i föregående skyddsrond (3p)
– Brist i städning men strukturerat upplag enligt veckans APD med några enstaka anmärkningar i föregående skyddsrond (1p)
-Ostädad och ostrukturerad arbetsyta med flertalet anmärkningar i föregående skyddsrond (0p)
Ifyllnadsgrad kommentar: Beskriv hur ordningen efterlevs utvändigt.
Foto: Minst 3st foton ska bifogas.

 

 

 • 2. INVÄNDIG ORDNING UE

 

BEDÖMNINGSNIVÅ

– UE har städade och strukturerade arbetsområden utan anmärkningar i föregående skyddsrond (3p)
– UE brister i städad och strukturerad arbetsytan med några enstaka anmärkningar i föregående skyddsrond (1p)
– Ostädad och ostrukturerad arbetsyta med flertalet anmärkningar i föregående skyddsrond (0p)
Ifyllnadsgrad kommentar: Beskriv hur ordningen efterlevs invändigt.
Foto: Minst 3st foton ska bifogas.

 

 

 • 3. H2 CONTAINER ORDNING

 

BEDÖMNINGSNIVÅ

– H2 har en städad och strukturerad verktygscontainer med var sak på sin plats. (2p)
– H2 brister i städning och struktur i verktygscontainer med var sak på sin plats. (1p)
– H2 städar inte eller har någon struktur med var sak på sin plats. (0p)
Ifyllnadsgrad kommentar: Beskriv hur ordningen efterlevs i containern.
Foto: Minst 1st foton ska bifogas.

 

 

 • 4. UE MANSKAP ORDNING

 

BEDÖMNINGSNIVÅ

-Manskapsutrymmen är städade och rena och följer H2 ordningsregler. (2p)
-Manskapsutrymmen brister i renhållning och H2 ordningsregler. (1p)
-Manskapsutrymmen följer inte H2 ordningsregler kring renhållning. (0p)
Ifyllnadsgrad kommentar: Beskriv hur ordningen efterlevs hos manskap.
Foto: Minst 1st foton ska bifogas.

 

 

 • 5. H2 Quality Check

 

BEDÖMNINGSNIVÅ

– Foto på utrymme + signerad H2 Quality Check i samtliga trapphus. (2p)
– Foto på utrymme + signerad H2 Quality Check på Kontor. (1p)
– Foto på utrymme + signerad H2 Quality Check i Etablering. (1p)
– Foto på utrymme + signerad H2 Quality Check i Container. (1p)
Ifyllnadsgrad kommentar: Ange status för ordning och reda.
Foto: Foto ska bifogas som avser ovannämnda ytor. 

 

 

VID AVVIKELSER:
Vid en återkommande poäng mindre än 12p utav 15p möjliga  kommer separat uppföljning ske kommande vecka för att identifiera och hitta åtgärdsplan.


 

Resultat

Checklista vid resultatsammanställning
– Ange den sammanlagda poängen som har uppnåtts.
– Följ upp ansvarsfördelningen och identifiera varför vi ej uppnår max poäng för projektet. Behöver projektgruppen mer stöttning/utbildning kring något område som man ej uppnår max poäng på?
– Arbete med respektive avvikelser till kommande kvalitetssäkring.
– Meddela jesper@h2entreprenad.se vilka era senaste erfarenhetsåterföringar är.

Translate »