testar123https://www.h2entreprenad.se

1. Samordning projektörer

1. Förstudier och projektförutsättningar (Ansvar VD)

 

Det är vår VD som har varit i kontakt med vår beställare i tidigt skede gällande objektet. Inför det första projekteringsmötet där H2 projektledare (PL) medverkar bör det redan här finnas ett kontrakt för totalentreprenaden. Det innebär att vi på H2 både ansvarar att utföra en samordnad projektering samt ett utförande i sin helhet så att vi kan lämna över ett nyckelfärdigt objekt som lämnas över till beställare.

Innan en PL startar sitt arbetet är det viktigt att förstå att planeringen utav projektet redan är i full gång. Vår VD har lagt mellan 6-18 månader beroende på projektstorlek ihop med beställare och projektörer där man bestämmer bland annat byggteknik och identifierar projektets förutsättningar för att få det ekonomiskt hållbart och effektivt.

 

2. Vilka projektörer ska vi använda oss utav? (Ansvar VD/AC)

 

Inför första projekteringsmötet måste vi ha klart för oss vilka projektörer som ska hjälpa oss att få ett fungerande och effektivt hus. Vanligtvis så försöker vi använda oss utav tidigare använda projektörer som vi tyckt har levererat bra underlag (ritningar o beskrivningar). Vid detta stadie brukar vanligtvis Arkitekt, Konstruktör och Brandingenjörer redan vara bestämda. En 3D-model är vanligtvis framtagen utav arkitekten som även styr 0-punkten som övriga projektörer utgår ifrån när dem ritar in sina system. Det är sedan H2 som ansvarar att det blir en lyckad och samordnad projektering mellan de olika projektörerna. .  Projekteringstidplanen (mötesserien) ska vara satt med tydliga leveranser utav handlingar. Här sker löpande kommunikation via mail där PL kopplas på så snabbt det är möjligt. Det är viktigt att PL är medveten om vilka dialoger som har varit under resans gång samt vad som har bestämts.

Exempel på en ”vanlig” projektgrupp:
1. Beställarens representant
Ansvar: blablabla
2. Entreprenör (Det är vH2, VD och PL)
Ansvar: Ansvarar för att samordna projektgruppen, har en viktig roll att granska ritningar/handlingar så att utförande på plats kan uppfylla en säker arbetsmiljö,
3. Arkitekt
Ansvar: blablabla (Beaktar tillgänglighet och sköter dialog mot tillgängligshetskonsult)
4. Konstruktör
Ansvar: blablabla
5. Brandprojektör
Ansvar: blablabla
6. Stomme
Ansvar: blablabla
7. VVS-projektör (Vatten, värme, sanitet och ventilation)
Ansvar: blablabla
8. Elprojektör
Ansvar: blablabla
3.
Ansvar: blablabla
3. Arkitekt
Ansvar: blablabla

(INFOGA BILD på projmötestidplan från BOON, Kung Oskar Kv A har en bra)

3. Vilken dokumentation behöver vara framme tills första projmöte?
(Ansvar PL)

 

Överlämningsprotokoll

Inför första projekteringsmötet är det viktigt att projektledaren ser till att det har skett en överlämning från VD/AC.

Exempelvis
Finns det styrande delar i detaljplanen som kan påverka projekteringen som behöver beaktas? (Arkitekt ansvarar)
Vilket byggsystem utgår vi ifrån? Krävs det extra ritningar på unika detaljer som krävs för utförande som man vet om från början? (Ansvar H2/Konstruktör)
Har andra förutsättningar som har skett under förstudien som är bra att känna till? Läs noggrant igenom beställning mellan H2 och beställare. (Ansvar PL)

Mall för minnesanteckning finns här:
H2 Mallar -> 01. Projektering -> 02. Order-Avtal-Möten -> 05. Möten

 

Projekteringsprotokoll

Det är H2 som både skapar upp och skriver detta protokoll. Protokollet ska skapas upp INNAN mötet och förberedas med kontaktuppgifter till projekterörer, nuvarande status på förstudien etc.

Mall för protokollet finns här:
H2 Mallar -> 01. Projektering ->01. Uppstart -> 02. Projektering & Principer -> 01. Projmöten

 

 

Translate »