testar123https://www.h2entreprenad.se

Projektörer

1. Förstudier och projektförutsättningar (Ansvar VD)

Det är vår VD som har varit i kontakt med beställare i tidigt skede gällande objektet som ska byggas. Innan en PL startar sitt arbetet är det viktigt för att förstå att planeringen utav projektet redan är i full gång. Vår VD har lagt mellan 6-18 månader beroende på projektstorlek ihop med beställare och projektörer där man bestämmer bland annat byggteknik och identifierar projektets förutsättningar för att få det ekonomiskt hållbart och effektivt.

Inför det första projekteringsmötet där H2 projektledare (PL) medverkar bör det redan här finnas ett kontrakt för totalentreprenaden. Det innebär att vi på H2 både ansvarar att utföra en samordnad projektering samt utförandet på plats i sin helhet så att vi kan lämna över ett nyckelfärdigt objekt som lämnas över till beställare.

2. Vilka projektörer ska vi använda oss utav? (Operativ Chef)

Inför första projekteringsmötet måste vi ha klart för oss vilka projektörer som ska hjälpa oss att få ett fungerande och effektivt hus. Vanligtvis så försöker vi använda oss utav tidigare använda projektörer som vi anser har levererat bra underlag (ritningar o beskrivningar). Vid detta stadie brukar vanligtvis Arkitekt, Konstruktör och Brandingenjörer redan vara bestämda. En 3D-model är vanligtvis framtagen utav arkitekten som även styr 0-punkten som övriga projektörer utgår ifrån när dem ritar in sina system. Det är sedan H2 som ansvarar att det blir en lyckad och samordnad projektering mellan de olika projektörerna.  Projekteringstidplanen (mötesserien) ska vara satt med tydliga leveranser utav handlingar. Här sker löpande kommunikation via mail där PL kopplas på så snabbt det är möjligt. Det är viktigt att PL är medveten om vilka dialoger som har varit under resans gång samt vad som har bestämts.

Nedan ser ni ett förslag på hur en projekteringstidplan ser ut i BOON. Det är projektledarens ansvar att följa upp tidplanen och kommunicera mot projektörer för status. Det är OC som vanligtvis skapar upp tidplanen och sätter tiderna. 

Ritningar och dess tolkning

Tillämpning av BSAB-ritningsnumrering och lagernamn

Beställaren

Beställaren beskriver vilken funktion och vilket resultat som ska uppnås i projektet som ska byggas. Beställaren följer upp projektets samtliga delar som arbetsmiljö, efterlevnad av kontrakt i sin helhet. Beställaren kommer vara med hela projektet för att kunna bevaka deras intressen gällande materialval etc.

Entreprenören

Ansvarar för att samordna projektering och utförandet med , har en viktig roll att granska ritningar/handlingar så att utförande på plats kan uppfylla en säker arbetsmiljö.

Samordningsrutin – CAD

Checklista BAS-P

Arkitekten

Ansvar för bygglovet och att det skickas in korrekt. Arkitekten ansvarar även för första utkastet i vår 3D-modell (satt 0-punkt) som resterande projektörer ska följa. Under projekteringen tar arkitekten fram dessa handlingar nedan:

Arkitekt bevakar tillgänglighet och sköter dialog mot en tillgänglighetskonsult

Konstruktören

Ansvarar för byggkonstruktionen och dess bärande element ihop med infästningar etc. Konstruktören förser stomprojektören med laster och beräkningar under projekteringen. Konstruktören är med i tidigt skede och är med under hela projektet. Under projekteringen tar konstruktören fram dessa handlingar nedan:

            

Brandprojektör

Brandprojektör ansvarar att byggnaden klarar brandskyddet efter lagar och regler. De utför analytisk dimensionering, vägledning och bedömningar av erforderligt brandskydd för både enstaka konstruktionsdelar och hela konstruktioner. Bedömning av befintliga konstruktioner och förslag till förstärkningar. Dimensionering av konstruktionens bärförmåga med hänsyn till brandbelastning, temperatur, utnyttjandegrad och/eller profiltyp. Dimensionering av erforderlig mängd brandskyddsfärg eller inklädnad och ge förslag på eventuell förändring i val av balk- och pelarprofiler för att optimera brandskyddet. Ge stöd och rådgivning till projektledare, konstruktörer och byggare i hela byggprocessen.  Vid ventilationsprojektering bevakar dom t ex. brandspjäll, backströmningsskydd, rökdetektorer, bypass och brandgasfläktar.

Stomprojektör

Stomprojektör ansvarar för designen utav stomme. De ser till att det får rätt underlag från övriga installationsprojektörer gällande håltagningar och eventuella ingjutningsgods som ska med i prefab-elementen. Det tar även fram ritningar på platsgjutna konstruktioner som krävs inom byggprojektet. Exempel på frågeställningar som dyker upp under projektering kan vara.


VVS-projektör (värme, ventilation och sanitet)

Projekterar tapp- och varmvattensystemet ihop med ventilationssystemet och avlopp. VVS-konstruktör skapar upp VVS-systemet med hjälp av CAD-program. Även denna projektör behöver vara bra på att räkna och måste ta hänsyn till regler, föreskrifter och vilken miljöpåverkan som det nya systemet kan skapa. 


Elprojektör

Elprojektör ansvar för el, tele & data i projektet. Elprojektör beräknar först effektbehovet som byggnaden kräver till en början. Elprojektörer ansvarar även för brandlarm då det enligt BSD ska utredas eller om krav ställs. Under projekteringen tar projektör fram dessa handlingar nedan:

Sprinklerprojektör

Sprinklerprojektör ansvar för sprinkleranläggningen och dess tekniska installationer.

3. Vilken dokumentation behöver vara framme tills första projmöte?
(Ansvar PL)

Överlämningsprotokoll:
Inför första projekteringsmötet är det viktigt att projektledaren ser till att det har skett en överlämning från VD. Finns det styrande delar i detaljplanen som kan påverka projekteringen som behöver beaktas? (Arkitekt ansvarar)
Vilket byggsystem utgår vi ifrån? Krävs det extra ritningar på unika detaljer som krävs för utförande som man vet om från början? (Ansvar H2/Konstruktör)
Har andra förutsättningar som har skett under förstudien som är bra att känna till? Läs noggrant igenom beställning mellan H2 och beställare. (Ansvar PL)

Mall för minnesanteckning finns här för överlämningsmötet:
H2 Mallar -> 01. Projektering -> 02. Order-Avtal-Möten -> 05. Möten

Projekteringsprotokoll:
Det är H2 som både skapar upp och skriver detta protokoll. Protokollet ska skapas upp INNAN mötet och förberedas med kontaktuppgifter till projekterörer, nuvarande status på förstudien etc.

Mall för protokollet finns här:
H2 Mallar -> 01. Projektering ->01. Uppstart -> 02. Projektering & Principer -> 01. Projmöten

4. Bjud in projektgruppen till Allmänna Projektpärmen.

I samband med första mötet är det dags att bjuda in samtliga projektörer till vår allmänna dropbox. Vanligtvis är det VD som har startat detta arbete i tidigt skede. Projektledarna tar över så fort överlämningen har skett och bjuder in deltagare/underentreprenörer under projektets gång.

Translate »