testar123https://www.h2entreprenad.se

10. Egenkontroller

Egenkontroll för H2 samt våra underentreprenörer.

Vår kvalitet är att vi vill bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet, där vi minimerar risker och tar ansvar och genom innovation och skapar lösningar som är såväl ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara. Egenkontrollen är således en verifiering att vi gör alla processer enligt denna kvalitetsplan. se det som en maskin där egenkontrollen är besiktning av maskinens delar. Kontrollen säkerställer vår dagliga drift, men avvikelserna är lika viktiga så vi kan byta delar och serva maskineriet så det fungerar så smidigt som möjligt. Det enskilda projektet är bara en del av vår vision för felfritt byggande, därför måste vi tillsammans hjälpas åt i visionen och förbättra nästa moment, nästa bygge!

 

 

Vårt ansvar och trygghet för kontroll av våra byggprocesser.

När vi utför bygg-, rivnings- och markåtgärder har vi ansvaret att dessa utförs enligt de krav som gäller för åtgärden. Kraven som avses finns i plan- och bygglagen, PBL, och dess föreskrifter. Kraven kan även finnas i beslut som har meddelats med stöd av lagen eller dess föreskrifter. Med föreskrifter avses plan- och byggförordningen, PBF, och föreskrifter som Boverket har meddelat med stöd av bemyndigande, exempelvis Boverkets byggregler, BBR.

 

Det innebär till exempel att vi ska se till att lov följs och att de tekniska egenskapskraven uppfylls. Utöver detta kan vi även ha skyldigheter enligt andra lagar, förordningar eller föreskrifter. Det ansvaret regleras i separat lagstiftning och inte i PBL, såsom exempelvis funktionskontroll av ventilationssystem och besiktning av hissar och andra motordrivna anordningar. Det kan gälla både hur, när och av vem de ska utföras. Sådana kontroller ska göras oavsett om de ingår i kontrollplanen eller inte. Likväl som utöver krav i lagar och förordningar har vi ett ansvar mot våra beställare och H2 att säkerställa så vi uppfyller våra mål för hög kvalitet och hållbarhet.

 

Hur kontrollen skall utföras

Vilken kontrollmetod som används kan vara avgörande för en korrekt verifiering av att projekteringen eller utförandet uppfyller funktionskraven.

 

Det är viktigt att precisera hur mätningen eller provningen ska gå till, så att tolkningsutrymmet blir minsta möjliga för den som ska göra kontrollen. För vissa kontrollmetoder, i synnerhet där mer avancerad mätteknik krävs, finns standarder för hur kontrollen och tolkningen av kontrollresultatet kan ske.

 

Vad kontrollen ska ske mot

Alla kontroller måste ske mot någon form av kravställning, exempelvis mot en handling, mot arbetsbeskrivningar och branschnormer, mot ett allmänt råd från Boverket, eller mot leverantörens monteringsanvisningar.

 

Förutsatt att det finns fullgoda konstruktions- och installationsritningar, kan de flesta kontroller utföras mot ritning. Flera branschorgan utfärdar egna branschföreskrifter och arbetsbeskrivningar som i sin tur oftast bedöms uppfylla funktionskraven i Boverkets föreskrifter.

 

I vissa fall framgår av allmänna råd till Boverkets föreskrifter hur ett specifikt funktionskrav kan uppfyllas. En del allmänna råd till Boverkets föreskrifter hänvisar i sin tur till standarder som kan användas för verifiering av funktionskrav.

 

Följande information måste finnas för varje kontrollpunkt:

– Hur ska det kontrolleras
– Mot vad kontrollen skall göras
– När kontrollen ska göras
– Vem som ska göra kontrollen
– Var/vilken del ska kontrolleras
– Vilka krav som gäller för kontrollen
– Eventuella avvikelser
– Signatur av kontrollant
– Hur dokumentationen skall göras

 

 

Vem ska göra kontrollerna

Kontrollen kan utföras antingen inom ramen för vår dokumenterade egenkontroll eller av en certifierad sakkunnig. Vår dokumenterade egenkontroll innebär att vår organisation kontrollerar och intygar att det blir rätt utfört. Den som utför kontrollerna kan vara en projektör, en arbetsledare eller en av byggherren anlitad annan kontrollant. Byggherren kan också vara kontrollant.

 

H2 Egenkontrollsblankett

Kvalitetsdokument ”H2 Egenkontroll” finns här (projektspecifik)

Egenkontrollsblankett (Tom)

 

Exempel på ifyllnadsgrad

 

 

Translate »