testar123https://www.h2entreprenad.se

Code of conduct

För oss är tydlighet viktigt, och vi vill och ta ställningstaganden som vi kan stå för och samtidigt påverka och vår strategi och vår hållbarhetspolicy ska spegla det arbetet. H2 som organisation står bakom de lagar, förordningar och uppförandenormer som tillämpas vår verksamhet, både nationellt och internationellt, vi beaktar försiktighetsprincipen och vi strävar mot en ständig förbättring. Vår definition av hållbarhetsarbete grundar sig på Brundtland kommissionens definition om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Code of Conduct (CoC)-gäller för alla våra medarbetare, leverantörer, underentreprenörer och beställare. Vår uppförandekod förpliktar att vi och våra intressenter står bakom. Vår uppförandekod bygger på FN:s Global Compact ́s tio principer, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s globala mål för hållbar utveckling och ILO:s kärnkonventioner om rättigheter i arbetslivet. Denna uppförandekod utgår även från dokumenten ”Överenskommelse för att motverka mutor och korruption” (ÖMK), Byggföretagens Uppförandekod samt samhällsbyggarnas etiska riktlinjer. Vi har även med miljömässiga krav om som innefattar ständiga förbättringar inom relevanta områden.

Code of Conduct Svenska

Code of Conduct Engelska

Translate »