testar123https://www.h2entreprenad.se

Projektets KMA

Upprätta projektets kvalitetsdokumentation. ( Ansvarig PL )

Det är upp till projektledaren att driva projektet enligt H2 rutiner under projektets tid. Det startar med att läsa in sig på projektet och skapa en större strategi hur projektet ska drivas under hela produktionen. Hjälp finns att hämta från KUBA och hos kollegor så vi inte uppfinner hjulet på nytt. Kom igång med checklistorna i TEAMS. Parallellt med TEAMS startar man även igång med den projektetspecifika KMA-dokumentation och avtalsgrundande dokument. Ska projektet certifieras ska man ta fram en plan på hur detta arbete ska bedrivas genom projektet. H2 har en kvalitet & miljöplan som är framtagen i syfte att beskriva hur vi som bolag tar oss igenom ett projekt på ett kvalitativt sätt. Det är projektledaren som ansvarar för att det projektanpassas och efterlevs genom projektet.

Checklista för KMA-dokumentation hittas via länken här. Arbeta igenom alla dokument som finns här. Komplettera med bilagor vid behov. 

Vår produkt är kvalitet att vara stolt över!

H2’s kvalitetspolicy innebär att alltid sträva efter högsta kvalitet, effektivitet och slutresultat.

Som hjälpmedel för att våra rutiner efterföljs har vi 10st kontrollpunkter som administreras i ett system som heter SmartDoc. Kontrollen sker månadsvis av platsledning eller projektledare. Resultatet som kan bli maximalt 155 poäng och alla projekt presenteras för samtliga på H2 både projektvis och sammanställt för hela organisationens medelpoäng som skall ligga på grön nivå ( 120 poäng )

Translate »